Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Golfwenskaarten.nl

Gevestigd te Heerenveen. Bijgewerkt: april 2018

Algemeen:

Golfwenskaarten.nl zal zich ten allen tijde inspannen om in goed overleg tot de gemaakte afspraken en leveringen te komen. Als dit niet lukt, zal zij pogen een alternatief voor te stellen dat billijk en redelijk is en de oorspronkelijke bedoelingen van de klant zoveel als mogelijk benadert.

Overeenkomst:

De overeenkomst of de opdracht tot levering is door Golfwenskaarten.nl geaccepteerd en bevestigd na betaling. Overeenkomsten tot levering van bestelling geschiedt na schriftelijke bevestiging van Golfwenskaarten.nl. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Golfwenskaarten.nl en afnemer hieraan gebonden.

Prijzen/ prijsverhoging:

Alle prijzen in de webshop zijn in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW). Aanbiedingen van Golfwenskaarten.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Golfwenskaarten.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Betaling:

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Levertijd:

Een door Golfwenskaarten.nl opgegeven levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Golfwenskaarten.nl zijn, waarna Golfwenskaarten.nl zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Golfwenskaarten.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Bezorgdatum:

Golfwenskaarten.nl doet haar uiterste best om bestellingen op de juiste datum en op het juiste adres te laten bezorgen. Golfwenskaarten.nl echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres. Golfwenskaarten.nl verzendt bestellingen via PostNL.

Aflevering:

Indien de bestelling uit voorraad leverbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk na betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken brengt Golfwenskaarten.nl verzendkosten in rekening. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Golfwenskaarten.nl opgegeven postadres. Aan de leveringsplicht van Golfwenskaarten.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Golfwenskaarten.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Garantie:

De afnemer is verplicht de bestelling bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Golfwenskaarten.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Golfwenskaarten.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde wenskaarten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Golfwenskaarten.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Golfwenskaarten.nl gegrond worden bevonden, zal Golfwenskaarten.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Golfwenskaarten.nl steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

Disclaimer:

De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde kaarten. We hebben de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd. We bieden alle producten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website.

Privacy: Golfwenskaarten.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Golfwenskaarten.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. Zie ook de FAQ over Beheer van Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid:

Golfwenskaarten.nl is in geen geval aansprakelijk voor een bedrag hoger dan de transactiekosten of het verkoopbedrag van de bestelling. Golfwenskaarten.nl is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de wenskaarten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de wenskaarten.

Overmacht:

Bij in gebreke blijven van levering kan sprake zijn van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Golfwenskaarten.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen werkstaking bij toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Golfwenskaarten.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Golfwenskaarten.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Klachten:

De afnemer kan vragen en/of klachten naast telefonisch in ieder geval schriftelijk melden via info@golfwenskaarten.nl. Klachten worden zo spoedig mogelijk en doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.